Over Stichting Zorghuis

Stichting Zorghuis is op 31 mei 2016 opgericht. Meer dan twee jaar geleden zaten de initiatiefnemers van de stichting voor de eerste keer samen. Door de beroepen van hun partners, Logopedisten, kwamen zij met elkaar in contact. Ze verbaasden zich over de inhoud en de wijze waarop zorgpolissen worden aangeboden. Nu vinden zij dat het hoog tijd geworden is om ook de stem van de consument te laten horen binnen het speelveld van de zorgmarkt. De Stichting wil haar stem laten horen en waar nodig (juridische) actievoeren bij aantoonbare misstanden bij het aanbieden van zorgpolissen.

 

Hinderpaal criterium

Iedereen heeft in Nederland recht op vrije artsenkeuze. In de Zorgverzekeringswet staat dat iedereen recht heeft op een vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. De overheid heeft hier geen duidelijke criteria voor vastgesteld maar stelt wel dat de eigen bijdrage, die een klant moet betalen als hij toch zorg afneemt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, geen hinderpaal voor iemand vormt om naar die niet-gecontracteerde zorgaanbieder te gaan. Waar deze grens ligt is onduidelijk. Iedere verzekeraar legt deze grens op een andere manier uit. Ze zijn wel unaniem in hun stelling dat 'het laatste woord hierover nog niet gezegd is'. Stichting Zorghuis wil nu op zoek naar duidelijkheid. Om te weten of een vergoeding zo laag is dat ze ook een hinderpaal is, moet je naar de geschillencommissie of een rechtszaak aanspannen. Om die duidelijkheid te krijgen vragen wij u om een donatie om de benodigde fondsen te werven.

 

Belangenbehartiging

In de eerste plaats is stichting Zorghuis een belangenbehartiger voor de consument die vanuit de wet verplicht is een basisverzekering af te sluiten. Wij zijn geen vertegenwoordiger van individuele belangen. Dat laat onverlet dat wij wel geïnteresseerd zijn in meerdere misstanden waarop zorgpolissen worden aangeboden. Afhankelijk van de uiteindelijke donaties willen wij, naast het hinderpaalcriterium, deze misstanden op verschillende manieren onder de aandacht brengen. Stichting Zorghuis is op dit moment bezig met het opzetten van (juridische) acties tegen de huidige werkwijze ten aanzien het hinderpaalcriterium. Simpel gezegd: de vrije artsenkeuze. Het doel is niet zozeer compensatie, maar verduidelijking vóór en vertegenwoordiger ván consumenten die nu geen stem hebben binnen de zorgmarkt.

 

Lobby

Consumenten zijn gebaat bij transparante, eerlijke en betaalbare dienstverlening, en het kunnen uitoefenen van hun rechten. Stichting Zorghuis wil hieraan werken door politiek Den Haag bewust te maken van de problematiek bij het afsluiten van een zorgverzekering. Door te lobbyen en intensief contact te onderhouden met regelgevers, marktpartijen en andere belangenbehartigers willen wij het speelveld waarin zorgverzekeraars hun polissen aanbieden duidelijk afbakenen en vereenvoudigen.

 

Informatievoorziening

Stichting Zorghuis beoogt ook dat consumenten zo goed als mogelijk worden geïnformeerd over actuele ontwikkelingen in de zorg en de inhoud van de zorgpolissen. Stichting Zorghuis heeft in de afgelopen jaren vaak gezien dat de informatievoorziening over zorgpolissen onjuist, onvolledig of zelfs niet aanwezig was. De eerste stap die Stichting Zorghuis wil maken is het voeren van actie over het Hinderpaalcriterium. Hiervoor zullen wij voldoende fondsen moeten zien te werven. Wanneer wij meer ontvangen dan nodig is voor de actie over het Hinderpaalcriterium willen wij, zoals hierboven beschreven, ons ook breder en langduriger inzetten op andere onderwerpen.